Política de privacitat

Avís legal

Aranow Packaging Machinery, S.L. (en endavant, Aranow) té com a objectiu respectar la privacitat dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar Aranow.

En respecte a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (en endavant, RGPD) , aquesta tasca de recopilació de les dades es regirà a partir dels termes descrits a continuació:

INFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, LA RECOPILACIÓ, FINALITAT, LEGITIMACIÓ I TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En la present política de privacitat es troba tota la informació sobre els tractaments de dades de caràcter personal que Aranow realitza sobre les dades d'l'usuari. Com a mostra de compromís amb la normativa de protecció de dades, Aranow posa a disposició de l'usuari, de manera permanent, la informació relativa a la nostra política de privacitat en la present website.

ARANOW Packaging Machinery, S.L.

CIF: B63294359

Josep Tura, 11F
Pol.Ind. Mas d'en Cisa
08181 Sentmenat (BARCELONA)

Depenent de la utilització que l'usuari realitzi de la present website, Aranow necessitarà tractar dades de caràcter personal, que, en general, seran els següents:

  • Dades identificatives (per exemple, nom, cognom, idioma, dades de contacte, etc.).
  • Dades de connexió, geolocalització i navegació (en cas d'interactuar amb nosaltres des del mòbil, per exemple).
  • Informació comercial (per exemple, si l'usuari es subscriu al nostre newsletter).
  • Dades sobre gustos i preferències.

Aranow recorda que alguna de les dades personals sol·licitades per donar accés a alguna de les funcionalitats o serveis de la present website seran obligatoris, ja que són imprescindibles per a prestar el servei, donar accés a la funcionalitat en qüestió, o gestionar el motiu del seu contacte i donar-li tràmit a nivell administratiu.

Depenent de com interactuï l'usuari en la present website, es tractaran les dades de caràcter personal per a les següents finalitats:


L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. En cas contrari, Aranow podrà excloure l'usuari dels serveis en els que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que legalment procedisquen.

La base legal que permet el tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari es regirà pel que estableix la següent taula:


El termini de conservació de les dades de caràcter personal dependrà de les finalitats per a les quals hagin estat recollides:


S'informa l'usuari que Aranow tractarà les dades de caràcter personal durant el temps en què pogués sorgir responsabilitats civils, mercantils, administratives, penals o fiscals, en compliment amb la normativa vigent en cada moment. Un cop passats aquests terminis, es suprimiran les dades de caràcter personal.

Aranow informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb Aranow, així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

  • Proveïdors de serveis tecnològics
  • Proveïdors de serveis relacionats amb l'administració de Aranow
  • Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat
  • Administracions Públiques quan així ho exigeixi la normativa vigent.

DRETS DELS USUARIS
Els usuaris que hagin facilitat dades de caràcter personal perquè Aranow els tracti disposen dels següents drets:

L'usuari podrà exercir els drets descrits anteriorment dirigint una comunicació per escrit a l'adreça: Josep Tura, 11F Pol.Ind. Mas d'en Cisa 08181 Sentmenat (BARCELONA); o bé a través de correu electrònic [email protected] incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar i assumpte PROTECCIÓ DE DADES - Aranow.


MENORS D'EDAT
Els menors de 13 anys no podran usar els serveis disponibles a la present website sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través d'aquesta web pels menors al seu càrrec, incloent l'emplenament dels formularis amb les dades personals d'aquests menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen.
En aquest sentit, i en la mesura que Aranow no té capacitat per controlar si els usuaris són o no menors d'edat, han de ser els pares, tutors o representants legals els que s'habiliten els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin a aquesta web i / o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent Aranow cap responsabilitat al respecte


SEGURETAT APLICADA A LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Amb l'objecte de garantir la seguretat i integritat de les dades facilitades que siguin de caràcter personal, Aranow ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb l'objectiu d'evitar la pèrdua de les dades, així com el tractament o l'accés no autoritzat de tercers tal com estipula la legislació vigent en la matèria i tenint en compte l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.


CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment en base a les necessitats pròpies de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant Aranow aquest dret en exclusiva.
En cas de realitzar aquesta modificació, Aranow informarà l'usuari dels canvis en qüestió si són significatius per a la teva privadesa, de manera que es pugui revisar els canvis introduïts, a fi de valorar l'oposició als tractaments de dades de caràcter personal o donar-se de baixa en algun servei o funcionalitat. En qualsevol cas, si es requereix el consentiment per al tractament de dades de caràcter personal per a finalitats diferents que preveu la present política de privacitat, es sol·licitarà el consentiment de l'usuari segons les previsions de la normativa relativa a protecció de dades vigent en cada moment.


Darrera modificació: 26 de març de 2020